As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:IRC channel/ksh

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
Tschätt-Kanähl em IRC


Op irc://irc.freenode.net/wiktionary un op irc://irc.freenode.net/omegawiki fingk mer fö_jewöönlesch Lück, di sesch för de Wiktionary un_et OmegaWiki entreßeere donn. Dat ess_enne jode Plaz nit nor fö Schpaß ze han, söndonn och öm enne Foschtannd aan esu schwere Iddeeje ze krijje, wi de DefinedMeaning.

Wenn_De_t IRC noch nit jebruch häß, künnt sinn, Do moss_Der_en Projramm ennreshte, wat domet ömjonn kann. Luur_enß hee di Sigg_op Metta_Wikki künnt_Dor do_beij nözze.

Wänn Dinge Brauser dä Opera eß, kannz_e däm singe Chat bruche, weed övver > Tools > Mail and chat accounts > … ennjerescht.

Sönß kannß_De och dä Web-Chat nämme, dä flubb_orr_övver fierwolls_erövver, un do bruch mer nix enzereschde. Do moß Der nur enne Name jävve un en_dä Tschätt_Roum #omegawiki jonn.

Hölp[edit]